V petem šestmesečju smo se poleg meritev in ocenjevanja travne ruše na kmetijah in lokacijah, osredotočali na diseminacijo in razvoj programske opreme.

Prvo testno verzijo programske opreme smo si ogledali in dodali še nekaj potrebnih popravkov, predsem na relacijah entitet (nizi namesto posamezne entitete), kar pomeni tudi prilagoditev uporabniškega vmesnika. Osnovno testiranje aplikacije in testna postavitev je bila tudi izvedena. Prav tako je v nadaljevanju predvideno testiranje na različnih napravah in priprava uporabniške dokumentacije. Postavljena je bila tudi potrebna infrastruktura.

Ker se je projekt približueval zaključku je bil poudarek delovanja konzorcija na diseminaciji.

Organizirali smo dogodek za zunanje partnerje in interesirano javnost, kot tudi notranje uporabnike. V organizaciji KGZS – Zavod Kranj je v sklopu prenosa znanja organiziral za strokovne skupine služb javnega kmetijskega svetovanja KGZS dva dogodka. Izobraževanje je bilo izvedeno pri partnerju KMG Gantar. To so bile delavnice s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva ali živilstva (kmetijski svetovalci). V predstavitvi je bil predstavljen pomen travinja za okolje in za kmetijsko pridelavo. Poleg tega je bil izpostavljen tudi pomen kakovosti travne ruše in kakovosti krme za nadaljnjo prirejo pri domačih živalih.

Prav tako smo v sklopu prenosa znanja opravili več dogodkov (7) – v sklopu diseminacije za kmete izven projekta. Na vsakem vključenem KMG smo organizirali dogodek, na katerega so bili povabljeni gostje – kmetje iz okolice posameznega KMGja, ki so poslušali o samem projektu in njegovih dotedanjih izsledkih.

Na KMG Gantar je bila prav tako v sklopu prenosa znanja organizirana tudi strokovna ekskurzija za študente, ki so vključeni v študijski program kmetijstva. Na ekskurziji, ki je potekala so bili študenti seznanjeni z pomenom obnove travne ruše za izboljšanje vsebnosti beljakovin v pridelani krmi, z načinom gnojenja travne ruše in rabo živinskih gnojil za ohranitev kakovostne botanične sestave travne ruše, s priporočenimi ukrepi za izboljšanje in ohranitev rasti travne ruše (višina košnje, spomladanska oskrba ruše, prečesavanje travne ruše, načini obdelave in tehnologije pridelave krme na višjih nadmorskih višinah. Za potrebe terenskega dela so študenti dobili obrazec za opis in analizo poskusnih površin, ki so vključene v projekt. Njihova naloga je bila, da so jih izpolnili po navodilih in s pomočjo vodje skupine.

Na enak način smo organizirali 3 strokovna predavanja za KMG v projektu in 3 dogodke za KMGje izven projekta s strani KGZ Kranj. Dogodki so spadali v sklop prenosa znanja in program usposabljanja. V Sloveniji predstavlja travnati svet dve tretjini vse kmetijske zemlje. To je posledica velike razgibanosti in kamenitosti površja zemljišč, plitve in siromašne zemlje, nadmorske višine ali težke dostopnosti s kmetijskimi stroji. Gospodarna in varna uporaba kmetijskih strojev na teh zemljiščih ni mogoča, zato so to zemljišča z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Pripravljene so bile 3 objave v tiskanih medijih (Travinje, Gorenjski glas, Novice izpod Krvavice).

V tem obdobju smo tudi uspešno zamenjali KMG Miklič z KMG Zabret, ki se je tudi takoj aktivno in uspešno vključila v projekt.

Vzorčenje za meritve in ocenjevanja je potekalo po datumih pred samo košnjo, ki so jo izvedle kmetije. Letošnja košnja je bila dokaj bogata, prav zaradi nenadejanega dežja, ki ga je sicer bilo malo vendar še vedno ob pravem času, da ni bilo suše. KGZ Kranj je poleg strokovnega dela pri pripravi sodeloval tudi pri organizaciji srečanja – izobraževanja na katero so bili povabljeni tudi zunanji KMG-ji. Izvedli so strokovna izobraževana za KMG v projektu.

Zadnje šestmesečje je bilo v znamenju zaključevanja pojekta in analitike doseženih rezultatov ter urejanja dokumentacije. Operativno smo se v šestem šestmesečju poleg meritev in ocenjevanja travne ruše na kmetijah in lokacijah, osredotočali na diseminacijo in razvoj programske opreme.

Programska oprema je bila stestirana, prav tako pa so bili vanjo vnešeni podatki, ki so bili pobrani prvotno na papirnatih formularjih skozi obe rastni sezoni.

Na zbranih podatkih smo prav tako opravili statistično analizo, ki jo je izvedel partner GEK. Kot del ukrepov za zagotovitev trajnosti rezultatov bo datoteka na voljo zainteresirani javnosti in morebitnim nadaljnim preračunavanjem, na spletni strani vodilnega partnerja: https://www.r1ng.eu/travinje Vse aktivnosti v sklopu projekta so bile izvedene, nekatere so bile izvedene izven začetno planiranih časovnih okvirjev, saj se je projekt časovno malo spreminjal zaradi covid razmer. V šestem šestmesečju smo opravili vse aktivnosti, ki so bile predvidene po osnovnem projektnem načrtu ter še nekatere dodatne; projekt je potekal po zastavljenih gabaritih.

KMG Drča

KMG Gantar

KMG Per

KMG Planika

KMG Trbanc

KMG Turnšek

KMG Zabret

Ekskurzija

Strokovni dogodek v Celju

Zaključni dogodek