Kratki film o dogajanju v drugem letu projekta.

V tretjem šestmesečju smo iz operativnega nivoja v celoti ujeli projektne gabarite, kot smo si jih zadali ob nastanku projekta. Nekateri KMG partnerji so zaradi izjemno slabih vremenskih razmer v poznem poletju oz. začetku jeseni 2020 (deževno obdobje) v katerem je bila setev na vseh določenih GERK-ih nesmiselna zaradi stoječe vode, dosejali travnike spomladi 2021 tudi na predmetnih površinah. Prav tako se je v projekt vključil KMG Drča za katerega se je izkazalo, da je bil predmet spleta naključij in napačnega režima komunikacije. Po razjasnitvi okoliščin smo tudi zanj v tem obdobju opravili vse predvidene aktivnosti, kot smo jih opravili za ostale partnerje. V tem obdobju smo začeli s prvimi vzorčenji travne ruše na KMGjih, ki so glede na vremenske razmere začeli s 1. košnjo. Organizirali smo tudi nekaj dogodkov za zunanje partnerje in interesirano javnost, kot tudi notranje uporabnike.

Pomladno obdobje je imelo neobičajno vreme s suhim in toplim marcem ter hladnim in mokrim aprilom in majem. To je močno vplivalo na rast travinja, še posebej trajnega travinja, kjer je bila rast generativnih poganjkov trav in metuljnic zelo upočasnjena.

Izobraževanje v organizaciji KGZ Kranj je potekalo 3-krat za različne skupine udeležencev. V januarju je bil organiziran dogodek za Društvo govedorejcev Gorenjske, ki imajo še posebej interes pri praktičnih rezultatih projekta. Organiziran je bil dogodek za kmetijske svetovalce, kjer se jih je seznanilo z projektom, njegovimi cilji in pričakovanimi rezultati. Prav tako je bil organiziran dogodek na KMG Per, ki je bil namenjen izmenjavi mnenj, izkušnjam ter priporočilom za vse projektne KMG člane in nekaj zunanjih članov.

V tretjem šestmesečju smo opravili popravke, da smo se v celoti lahko vrnili na zastavljeno pot, ki smo jo opredelili v ciljih. KMG Drča je opravil vse aktivnosti predvidene po načrtu, prav tako so svoje delo zanj opravile strokovne službe BF in KGZ Kranj. To vključuje pripravo travinja, nakup semen ter setev, kot tudi določitev gnojenja, profila ter rabe. Zaradi precej boljših pogojev spomladi pričakujemo tudi boljši učinek.

Etrust je pripravil prototip rešitve ter jo predstavil ožji skupini partnerjev.

V četrtem šestmesečju smo intenzivno izvajalI meritve in ocenjevanja travne ruše na kmetijah in lokacijah, kjer smo v preteklem letu in v 2021 izvedli obnovo ruše. Organizirali smo dogodek za zunanje partnerje in interesirano javnost, kot tudi notranje uporabnike v organizaciji KGZ Kranj za strokovne skupine služb javnega kmetijskega svetovanja KGZS. Izobraževanje je bilo izvedeno pri partnerju KMG Gantar.

Pripravili smo video gradivo, ki je namenjen vsem diseminacijskim aktivnostim, primarno za spletne strani in JSKS. Gradivo je pripravil vodilni partner v sodelovanju z stroko BF in KGZ Kranj in KMG Trbanc.

V septembru 2021 je bil organiziran dogodek za strokovne partnerje KGZS, ki imajo še posebej interes pri praktičnih rezultatih projekta. Sodelovali smo pri posvetu AKTRP JSKS. KGZ Kranj je poleg strokovnega dela pri pripravi sodeloval tudi pri organizaciji srečanja – izobraževanja na katero so bili povabljeni tudi zunanji KMG-ji. Izvedli so izobraževanje za kmetijske svetovalce na katerih so predstavili projekt in dosedanje rezultate. Močno so bili vpeti tudi pri definiciji vmesnikov kot del uporabnosti podporne aplikacije.

KMG Drča

KMG Gantar

KMG Miklič

KMG Per

KMG Planika

KMG Trbanc

KMG Turnšek

Izobraževanja in delavnice

Vzorčenje in analize