Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Projekt Deblo++ se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva


Prvo leto projekta
Drugo leto projekta
Tretje leto projekta

Facebook stran
YouTube stran


SPLOŠNE INFORMACIJE

Naslov projekta:

Deblo++

Območje izvajanja projekta:

Slovenija, EU

Vrsta projekta:

Operativna skupina, konzorcij

TRAJANJE PROJEKTA

2020-2023

POVZETEK IN PREDSTAVITEV:

EIP projekt DEBLO++ se nanaša na gozdarstvo. Tematike, na katere se nanaša projekt so:

a) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave,

b} Modeli lokalne oskrbe,

c) Dodana vrednost lesu

Eno največjih težav današnjega gospodarjenja z gozdom v Sloveniji predstavlja vpogled v lokacijsko informacijo lastne gozdne posesti. Kljub temu, da določene informacije obstajajo, zbirajo in urejajo jih državne institucije, javno dostopnih baz informacij ni. Prav tako ni informacij, ki bi lastnikom gozdov lahko koristile pri trajnostnem upravljanju gozdnih površin. Lastnik gozda je tako bolj ali manj prepuščen stihijskemu upravljanju ter se večinoma odziva zgolj na najbolj nujne sanitarne pozive. V Sloveniji, ki ima poleg Švice in Japonske eno najbolj trajnostnih oblik gospodarjenja z gozdom, je le-to prepuščeno “iznajdljivosti” najbolj podjetnih, ki trenutno stanje pomanjkljive infrastrukture večkrat obrnejo sebi v prid. Po drugi strani pa podnebne spremembe predstavljajo še za nekaj magnitud pomembnejši dejavnik. Ne zgolj pri dolgoročnih planiranjih, resnost podnebnih sprememb sega v srednjeročne načrte. Ni več vprašanje kako bodo vplivale na letni posek, temveč kdaj bo do vpliva prišlo in ali posek sploh bo. Informacije o načinih blaženja podnebnih sprememb obstajajo, a so za lastnike nedosegljive. Le ti potrebujejo ne samo pavšalne informacije, temveč dobro informacijo o specifikah njihovih gozdnih posestih, ki ne bo vsebovala zgolj lokacijske informacije, temveč tudi žarišča in točke specifičnega interesa (t.i. vroče točke). Vroče točke naslavljajo tako mikrolokacije na katerih je potrebno neposredno ukrepanje (i.e. sanitarni posek, ukrepanje po ujmi, nevarnosti podlubnikov ipd), kot tudi področja kjer je smiselno ukrepanje nege posebnega pomena (pogozdovanje s specifičnimi predlaganimi sortami) ali celo trajnostne drevesno pašne rabe za rekultivacijo opuščenih ali degradiranih obrobnih gozdnih površin oziroma posek, ki so nastale zaradi napada podlubnikov in žledoloma. Tudi taka (gozdna) zemljišča lahko v prvih fazah obnove rastišča podvržemo gozdarsko kmetijski rabi.

Zato smo zastavili projekt DEBLO++, ki bo poskušal v kar najboljši meri nasloviti gornja vprašanja, postaviti digitalizirano platformo na kateri lahko iz prepletenih informacij ponudimo zainteresirani javnosti sistem, v katerem bo lahko vsak lastnik na enostaven način prišel do pravih informacij za kar najboljšo podporo glede odločanja pri trajnostnem upravljanju gozdov in obgozdnih (kmetijskih, prizadetih) zemljišč. Ker je narava upravljanja za lastnike predvsem ekonomsko izkoriščanje, je ključno da se lastniku poskuša cikel upravljanja kar najbolj približati, vanj pa se vtke tudi zavest o trajnostnemu delu izkoriščanja, torej negi gozda in drugih ukrepih. Ker ima večina lastnikov omejene možnosti dejanskega izkoriščanja v naravi, bi bilo zaželeno da ima preko iste platforme dostop do storitev, ki mu lahko izrabo ali nego olajšajo, torej dostop do profesionalnih storitev po najboljši ceni.

V partnerstvu smo za dosego tega cilja zbrali strokovnjake s področja gozda (Biotehniška fakulteta), digitalizacije in razvoja (R1ng, 2KM Consulting), strokovnjakov s področja gozdarske tehnike (Robust, Prochrome-comp), strokovnjake ki bodo znanje predajali (KGZ Kranj in Biotehniški center Naklo) ter ne nazadnje prvo skupino kmetijskih gospodarstev, ki bodo lahko preizkusili sistem delovanja.

Biotehniška fakulteta, kot nosilec strokovnega znanja bo pripravila nadgradnjo obstoječega koncepta gozdnogospodarskih načrtov (GGN) s t.i. vročimi točkami, področji posebne pozornosti, ki se reflektirajo v ukrepih. Prav tako bo del ekipe Biotehniške fakultete poskrbel za rekultivacijo gozdnih in obgozdnih zemljišč, ki jih bodisi prizadela naravna nesreča ali zapadejo opuščanju rabe in  zaraščanju in kar vodi v upad biodiverzitete. R1ng kot specialist za digitalizacijo in razvoj bo pripravil digitalno platformo, kjer bo informacije iz javnih podatkov, stroke in vpogleda na terenu zgostil na platformi, bazi zbranih lokacijskih, historičnih podatkov, nad katerimi bo v smiselni obliki posredoval aplikacijo, ki jo bodo lahko uporabljali vsi deležniki. Za dosego cilja posredovanja storitev bo na sami platformi vgrajena možnost izvedbe ukrepov z zunanjimi specialisti, ki lahko s svojo žagalno in sekalno tehniko po načelu skrajšanih logističnih verig ukrepajo učinkoviteje kot lastnik sam. Ekonomsko ukrepanje tako postane tudi del nege in priprave pogojev pri trajnostni rabi gozda. Ne nazadnje pa so pomemben člen celotnega cikla upravljanja povratne informacije, ki jih s terena posredujejo tako uradne gozdarske službe (npr. lokalni revirni gozdarji), kot lastniki sami. To spodbuja uporabo sistema, saj so informacije točne in ažurne. V svojem bistvu tako postavljen projekt daje osnovo bodočemu celovitemu upravljanju s kmetijsko gozdnimi površinami. Integrirana aplikacija bo omogočala, da bo lahko lastnik svoje kmetijske in gozdarske parcele upravljal in pregledoval skozi enotni vmesnik, kot tudi naročal storitve, ki so zaradi lokalnosti izvajalcev in skrajšanih logističnih verig (ki jih poleg tehnologije omogoča platforma) stroškovno zelo učinkovite. Prav tako bo omogočala združevanje interesnih področij. V Sloveniji je namreč 70% gozdov v privatnih rokah pri čemer velika večina lastnikov ni gozdarjev ali gozdarsko usposobljenih in osveščenih. Platforma bo torej omogočala tudi neosveščenim da upravljajo z gozdom. To pa je tudi glavni cilj projekta, spodbujanje vlaganja v gozdove in njihovega trajnostnega upravljanja.

Projekt DEBLO++ omogoča koherenten in razmeroma celovit vpogled v upravljanje lastniških gozdnih parcel, skupaj s skrajševanjem logističnih poti pa tudi dostop do njihovega trajnostnega izkoriščanja, tudi za strokovno nepodkovane lastnike.

CILJI PROJEKTA

Projekt DEBLO++ bo v svojem namenu obravnaval problematiko, ki se pojavlja pri organizaciji dela v gozdu, s čemer se pogosto srečujejo kmetijska gospodarstva. Rešitve, ki jih bo prinesel projekt bodo tudi in predvsem v digitalni obliki in bodo uporabne za končnega uporabnika – kmetijska gospodarstva in ostale lastnike gozda.

Projekt se bo ukvarjal z gospodarjenjem z lesom in upravljanjem z gozdovi iz vidika izzivov, ki jih prinašajo ali povzročajo podnebne spremembe. Ena od rešitev in doprinosov projekta bo tako tudi razvoj trajnostno naravnane gozdno-lesne verige, ki bo imela poudarek na lokalni oskrbi z lesom.

Slednja bo temeljila na konceptu kratkih logističnih verig, ki bodo funkcionirale predvsem s pomočjo digitalne platforme, preko katere bo možno storitve v gozdu naročati lokalno.

Rdeča nit celotnega projekta bo potekala na področju modernizacije in digitalizacije postopkov načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in dodajanja vrednosti lesu in sicer skozi celotno gozdno-lesno verigo, s pričetkom na področju ustreznega in sodobnega načrtovanja upravljanja gozda, nadaljevanjem pri optimizaciji odvzema lesa iz gozda preko skrajšanih logističnih verig in koncem pri njegove kasnejši predelave in uporabi.

Splošni cilj projekta DEBLO++ je izboljšati gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji. Ostali cilji projekta so povezani z:

  • ohranjanjem biotske raznovrstnosti v gozdovih ter obgozdnih zemljišč (opuščena, zaraščena zemljišča),
  • trajnostnim upravljanjem z gozdovi,
  • prilagajanjem podnebnim spremembam,
  • organizacijo izkoriščanja gozdov iz ekonomskega in okoljskega vidika in

spodbujanjem komunikacije in sodelovanja med lastniki in upravljavci gozdov ter ostalimi deležniki.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Med ključne rezultate projekta spadajo:

  • nova znanja in ugotovitve s področja trajnostnega upravljanja in izkoriščanja gozdov,
  • rešitev/aplikacija, ki bo kreirala posestni načrt in bo uporaben za gospodarjenje z gozdovi na ravni KMG,
  • platforma z bazami podatkov in modularnimi storitvami, povezanimi z izdelavo posestnega načrta,
  • novi podatki z ranljivimi območji gozdov (t.i. »vroče točke«).

POVEZAVE

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index.html

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Aplikacija Deblo++ za podporo projektu